Uslovi korišćenja

1. Opšti uslovi

Ovi Uslovi korišćenja propisuju uslove i pravila koji se odnose na korišćenje Internet portala www.znanjemdocilja.rs (u daljem tekstu: ZDC).

Vašim pristupanjem i registracijom na Internet portalu www.znanjemdocilja.rs smatraće se da ste u celini, bez ikakvih izuzetaka, upoznati sa odredbama ovih Uslova korišćenja, da ste ih u potpunosti razumeli i da se slažete sa ovde definisanim pravilima i pristajete na korišćenje Internet portala www.znanjemdocilja.rs u skladu sa njima. Pravo korišćenja ovog Internet portala je lično pravo svakog korisnika.

Za vreme korišćenja ZDC internet portala, primenjuju se ovde navedena pravila i uslovi korišćenja, kao i svi važeći i primenjivi zakoni u Republici Srbiji i Evropskoj Uniji.

Informacije koje ovde nađete nisu zamena za Vaše znanje i iskustvo na temelju kojih donosite odluku o određenom postupku.

Ukoliko imate primedbe na Uslove korišćenja, molimo vas da ne koristite ovaj Internet portal.

2. O nama

Internet portal www.znanjemdocilja.rs (u daljem tekstu: ZDC) u vlasništvu je kompanije Interlink business centar d.o.o. (u daljem tekstu: IBC).

Interlink business centar d.o.o., Karađorđev trg 22, 11 080 Beograd, pruža uslugu interaktivne online edukacije putem internet portala www.znanjemdocilja.rs. Usluga se sastoji od pružanja informacija u cilju edukacije uz mogućnost rešavanja online testova za analizu kvaliteta predavanja.

3. Korisnici ZDC Internet portala

ZDC Internet portal namenjen je edukaciji, testiranju, ispitivanju mnjenja i informisanju stanovništva u Republici Srbiji.

Ovaj Internet portal namenjen je odraslima. ZDC ne prikuplja lične podatke o maloletnicima (osobama mlađim od 16 godina) bez prethodnog pristanka njenog/njegovog zakonskog zastupnika, odnosno zakonski zastupnik ima pravo, na vlastiti zahtev, da pregleda podatke koje je dao maloletnik i/ili da zahteva brisanje takvih podataka.

Lažno predstavljanje i lažna registracija od strane osoba kojima nije namenjen ZDC Internet portal strogo je zabranjeno pa može da rezultira građansko-pravnom, prekršajnom ili kaznenom odgovornošću prekršitelja. ZDC ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu krajnjem korisniku koja je proizašla ili bi mogla proizaći iz pristupa ili korišćenja Internet portala od strane osoba koje su se služile Internet portalom koristeći pritom lažne podatke. ZDC zadržava pravo provere tačnosti podataka upisanih u registar i zadržava pravo da onemogući pristup stranicama ukoliko se utvrdi da je došlo do lažnog predstavljanja. Takođe, ZDC će sve neispravne podatke izbrisati iz svoje baze podataka.

Svaka osoba kojoj je omogućen pristup podacima na www.znanjemdocilja.rs snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja proizilazi ili bi mogla proizaći iz pristupa, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovog Internet portala.

Odredbe ovih Uslova uvek će Vam biti dostupne kako biste mogli da se ponašate shodno istima.

ZDC zadržava pravo da u bilo kojem trenutku može da izmeni ove Uslove korišćenja i neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena. Promene Uslova korišćenja stupaju na snagu objavljivanjem na ovom internet portalu ili kada su korisnici o njima obavešteni. Nakon obaveštenja o izmenama ili dopunama Uslova, svakim daljim nastavkom korišćenja ZDC Internet portala, pristajete na njih i saglasni ste sa izmenjenim ili dopunjenim Uslovima, koji će se primenjivati u Vašem budućem odnosu sa ZDC.

4. Ponašanje krajnjeg korisnika

Korisnik ne sme da koristi ovaj Internet portal za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, verske, političke ili nekomercijalne promocije, uključujući pozivanje korisnika ovog Internet portala na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja direktnu ili indirektnu konkurenciju ili potencijalnu konkurenciju ZDC ili IBC. Takođe, korisnik se obvezuje da ZDC neće koristiti za bilo koji oblik automatske obrade podataka, za bilo koji oblik marketnških aktivnosti, bilo za svoju korist ili za korist treće strane; da neće omalovažavati, ometati, vređati, klevetati druge korisnike ili treće osobe; da neće objavljivati pornografski sadržaj, reklamirati alkohol i proizvode od alkohola, kao niti duvan ili duvanske proizvode, kao ni zabranjene preparate. Korisnik ZDC neće koristiti internet portal za bilo šta nezakonito, zavaravajuće, zlonamerno ili diskriminišuće, niti će omogućiti osobama koje nisu registrovane na Internet portalu pristup istome.

5. Registracija i korišćenje

Registracija korisničkog naloga zahteva da stavite na raspolaganje svoje korisničke podatke: ime i prezime, datum  rođenja, broj telefona, e-mail adresu i druge podatke navedene u kontakt formi za registraciju, kao i izbor lozinke koja će biti povezana sa korisničkm nalogom. Prihvatanjem ovih Uslova slažete se da su Vaši podaci istiniti, tačni, važeći i potpuni i da ćete ih ažurirati ukoliko je potrebno. Vaši lični podaci će biti obrađivani u svrhe navedene u članu 9.3 ovih Uslova korišćenja i to za sve vreme Vašeg korišćenja Internet portala.

Za korišćenje ZDC Internet portala nakon registracije potreban je e-mail i lozinka.

Korisnik ZDC isključivo je odgovoran za održavanje poverljivosti i sigurnosti svog korisničkog naloga i ne sme da dopusti drugoj osobi da koristi njegov e-mail i lozinku za pristup sadržaju ZDC Internet portala.

Registracijom i prihvatanjem ovih Uslova korišćenja:

 1. prihvatate korišćenje ZDC Internet portala samo za potrebe dopuštene Uslovima, pozitivnim propisima Republike Srbije i Evropske Unije,

 2. prihvatate da ni na koji način ZDC Internet portal nećete koristiti na način koji bi ometao ili uzrokovao prekid pružanja usluga, ili nanosio štetu opisano u članu 6 ili štetu bilo kojoj trećoj osobi opisano u članu 4, već ćete ga koristiti savesno, a za sve nejasnoće ili pitanja u vezi korišćenja obratićete se ZDC korisničkoj podršci i Službeniku za zaštitu ličnih podataka na kontakt: e-mail: [email protected] ;

 3. pristajete na primanje svih obaveštenja ili druge komunikacije putem podataka koje ste ispunili u svom profilu.

6. Vlasnička i autorska prava nad sadržajem ZDC Internet portala

Sadržaj na ZDC zaštićen je autorskim pravima. Upotreba sadržaja objavljenih na stranicama ZDC je dozvoljena u privatne, informativne, naučne i/ili edukativne svrhe.

Sadržaj, odnosno delovi sadržaja objavljeni na ZDC u vlasništvu su Interlink business centar d.o.o., partnera ili pojedinih autora i zabranjeno ih je u bilo kakvom obliku reprodukovati, distribuirati ili delimično ili u celini koristiti u komercijalne svrhe ili na drugi način koji posredno ili neposredno može prouzrokovati štetu ZDC ili trećim stranama ili koristiti na način koji nije definisan ovim uslovima. Dokumenti, video material, podaci i informacije objavljeni na ZDC ne smeju se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka IBC.

Neovlašćeno korišćenje bilo kojeg dela sadržaja smatra se kršenjem autorskih prava.

IBC izričito zabranjuje bilo kakvo korišćenje ZDC na način i/ili u svrhe kojima se neposredno ili posredno krši bilo koji važeći zakon ili pravni propis koji je na snazi u Republici Srbiji, kao i dobri poslovni običaji.

Korišćenjem sadržaja ZDC korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz tog korišćenja i prihvata da koristi sadržaj ZDC isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Podaci u video materijalu i dokumentima na ZDC Internet portalu su isključivo informativne prirode, što posebno znači da svrha ovde sadržanih informacija nije davanje potpunih informacija o obrađenim temama i lekcijama, njihovim primenama i uputstvima. Nepostojanje odgovarajućeg upozorenja u video materijalu i sadržaju dokumenata, ni u jednom slučaju ne sme da se smatra sugestijom da i korisnik treba da ponovi ili primeni istu radnju ili preporučeno ponašanje.

IBC ima pravo odmah, čim uoči da ukloni bilo koji sadržaj koji je suprotan pozitivnim propisima Republike Srbije, ovim Uslovima, kao i sadržaj kojim se na bilo koji način povređuju prava trećih osoba.

Prihvatanjem ovih Uslova saglasni ste i prihvatate da nadoknadite ZDC, njegovim zaposlenima, članovima upravnog odbora ili nadzornog odbora, poslovnim partnerima i svim trećim osobama svu štetu koja možda nastane iz ili u vezi korišćenja ZDC suprotno ovim Uslovima, pozitivnim propisima Republike Srbije, Evropske Unije ili etičkim kodeksima.

7. Ograničenje odgovornosti

IBC pruža usluge sa dobrim namerama i preduzeće sve što je u njegovoj moći da osigura maksimalno poštovanje pozitivnih propisa Republike Srbije i Evropske Unije, zaštite ličnih podataka, etičkih kodeksa, zaštite dostojanstva svih osoba, zabrane diskriminacije, zaštite autorskih i drugih srodnih prava i promovisanja humanih vrednosti, ali ne može garantovati za tačnost, verodostojnost i istinitost podataka objavljenih na ovom internet portalu, pa u tom smislu, u najvećoj zakonom dopuštenoj meri, isključuje svoju odgovornost za štetu ili bilo koju drugu vrstu povrede koja bi mogla nastati iz ili u vezi korišćenja usluga, ili oslanjanjem na informacije ili druge činjenice ili stavove koji mogu postati dostupni korišćenjem ZDC.

IBC objavljuje sadržaje na ZDC kako ih dobije od saradnika ili trećih strana i za njih ne preuzima garanciju bilo koje vrste. IBC ne daje nikakvu garanciju da će naveden ZDC Internet portal zadovoljiti vaše zahteve ili biti dostupan u bilo koje vreme sigurno, bez smetnji ili bez grešaka.

IBC ne preuzima odgovornost za bilo kojeg korisnika ZDC niti za korisnički sadržaj.

IBC zadržava pravo bilo kakve izmene sadržaja u bilo koje vreme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodnog obaveštavanja i isključuje svoju odgovornost za moguće posledice takvih izmena.

Kako je navedeno u članu 5, korisnik je lično odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinke i e-maila i upoznat je sa činjenicom da, iako je Internet opšte sigurno okruženje, ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su van kontrole ZDC Internet portala.

IBC nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći prilikom prenosa informacija na Internetu u slučaju da je pristup Internetu nedostupan zbog objektivnih razloga za koje nije odgovoran IBC.

Korisnik je odgovoran za nabavku i održavanje svoje kompjuterske opreme, uključujući kompletan softver i hardver koji poseduje i koji koristi, kao i druge opreme koja je potrebna za pristup i korišćenje ovog Internet portala, kao i sve sa tim povezane troškove. IBC ne snosi odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme krajnjeg korisnika koja mogu nastati ili su nastala kao posledica korišćenja ovog Internet portala.

IBC ne odgovara za korišćenje ZDC ili bilo koje druge stranice na koju je ili će biti moguć pristup putem ZDC. Prihvatanjem ovih Uslova svi korisnici ZDC saglasni su da na vlastitu odgovornost pristupaju ZDC Internet portalu, kao i bilo kojim povezanim stranicama.

8. Veze sa drugim Internet stranicama

ZDC sadrži ili bi mogao da sadrži informacije trećih strana i linkove na druge Internet stranice u svrhu daljeg informisanja. ZDC nema nikakvu kontrolu i ne odgovara za sadržaj informacija na Internet stranicama trećih osoba niti za korišćenje tih stranica, ukoliko je pristup tim stranicama omogućen sa ZDC Internet portala. Isključivo je vlasnik linkovanih stranica odgovoran za sadržaj takvih stranica, pa se korisnici ZDC upućuju na odgovarajuće vlasničke i pravne informacije o uslovima korišćenja tih stranica. ZDC ne odgovara niti daje korisnicima ZDC bilo kakve garancije u pogledu tačnosti, verodostojnosti, ažurnosti i, uopšteno, bilo kakve druge informacije sadržanih na Internet stranicama trećih osoba.

9. Obaveštenje o obradi ličnih podataka za korisnike www.znanjemdocilja.rs Internet portala

Neophodno je da pročitate i primite na znanje koja sredstva koristimo i na koji način štitimo Vašu privatnost. U slučaju da nešto niste razumeli, molimo Vas da nam se obratite na navedene kontakte Službenika za zaštitu ličnih podataka: e-mail: [email protected].

9.1. Osnovna načela obrade ličnih podataka na ZDC Internet portalu

Interlink business centar d.o.o. (u tekstu „ IBC“;) kao vršilac obrade, putem internet portala na domenu www.znanjemdocilja.rs (u tekstu „ ZDC“;), prikuplja, obrađuje i skladišti Vaše lične i ostale podatke. IBC Vaše lične podatke prikuplja u skladu sa zakonima Republike Srbije i Evropske Unije.

Kako je detaljnije objašnjeno kroz ove Uslove korišćenja, osnovna načela prikupljanja Vaših ličnih podataka su:

 1. Načelo zakonitosti - svi su podaci prikupljeni u zakonite svrhe navedene u članu 9.3;

 2. Načelo transparentnosti - svakom Vašem ličnom podatku uvek možete pristupiti putem linka Moj profil, i isti podatak izmeniti ukoliko je netačan ili nepotpun;

 3. Načelo poštenja - Vaše lične podatke ste nam sami dostavili registracijom na Internet portal i korišćenjem Internet portala ili kroz neke od kanala komunikacije (e-mail, SMS, telefon, direktna pošta);

 4. Načelo ograničavanja svrhe - svi su Vaši lični podaci prikupljeni uz Vaše dopuštenje i koriste se samo u zakonite svrhe navedene niže u članu 9.3;

 5. Načelo smanjenja količine podataka - prilikom registracije na ZDC ne tražimo podatke koji nisu neophodno potrebni za obavljanje delatnosti IBC i za svrhe u koje se koriste podaci;

 6. Načelo tačnosti - ZDC proverava tačnost ličnih podataka i podseća registrovane korisnike na dopunu takvih ličnih podataka;

 7. Načelo ograničavanja čuvanja - Vaše lične podatke čuvamo za vreme Vašeg korišćenja ZDC Internet portala, odnosno dok se ne odjavite ili zatražite brisanje Vaših podataka;

 8. Načelo celovitosti i poverljivosti - Vaše lične podatke štitimo na odgovarajući i zakonom propisani tehnički način od svake neovlašćene ili nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja tako da su oni spremljeni na serveru kojem mogu da pristupe samo ovlašćene osobe i pružaoci usluga ZDC Internet portala;

 9. Načelo pouzdanosti - ZDC kao vršilac obrade i Službenik za zaštitu ličnih podataka ZDC mogu u svakom trenutku nadležnim telima dokazati usklađenost sa načelima Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka

9.2. Prava korisnika ZDC Internet portala

Svaki korisnik ZDC Internet portala ima pravo na:

 1. Transparentne informacije o obradi njegovih ličnih podataka pružene u razumljivom, sažetom i lako dostupnom obliku. ZDC će na zahtev korisnika u razumnom roku pružiti tražene informacije o korišćenju ličnih podataka korisnika;

 2. Pristup informacijama - u svakom trenutku lične informacije korisnika dostupne su putem linka Moj profil;

 3. Pravo na ispravku - svaki korisnik može svoje lične podatke da ispravi putem linka Moj profil ili od Službenika za zaštitu ličnih podataka na kontakt [email protected]

 4. Pravo na brisanje - svaki korisnik može u bilo kojem trenutku da zatraži brisanje svojih podataka iz ZDC baza, i to putem linka Moj profil i od Službenika za zaštitu ličnih podataka na kontakt [email protected] ili odjavom sa e-mail ili SMS liste;

 5. Pravo na ograničenje obrade - korisnik može u svakom trenutku da odustane od komunikacije kroz bilo koji kanal za koji je ranije dao dozvolu za kontakt i to putem linka Moj profil i preko Službenika za zaštitu ličnih podataka na kontakt  [email protected], odjavom sa e-mail ili SMS liste ili odustajanjem od učestvovanja u istraživanju tržišta;

 6. Pravo na prenosivost podataka - svaki korisnik može u bilo kojem trenutku da zatraži prenos svojih podataka drugom Vršiocu obrade podataka;

 7. Pravo na prigovor - svaki korisnik ima pravo da uloži prigovor kod nadležnih institucija ukoliko smatra da su prekršena njegova prava ili sumnja u neispravno sprovođenje ovih Uslova korišćenja ili nezakonitost obrade ličnih podataka;

 8. Isključenje iz automatske obrade podataka - svaki korisnik može zatražiti isključenje korišćenja kolačića na ZDC Internet portalu;

 9. Pravo na izveštavanje u vezi sa ispravljanjem, brisanjem ili ograničavanjem obrade ličnih podataka - ZDC će svakom korisniku pružiti sve informacije o preduzetim radnjama vezanim uz brisanje, ispravljanje ili ograničenje obrade ličnih podataka korisnika.

9.3. Svrhe korišćenja ličnih podataka na ZDC Internet portalu

Lični podaci su informacije koje identifikuju korisnika, a odnose se na kreiranje naloga, učestvovanje u rešavanju online testova, istraživanjima tržišta, pregledu materijala i bilo kakve druge aktivnosti gde se zahteva dodatna identifikacija pojedinog korisnika. Samim uključivanjem u takve aktivnosti podrazumeva se korisnikova saglasnost. U zavisnosti od potrebe podataka za neke aktivnosti, deo potrebnih podataka može biti na dobrovoljnoj osnovi, a deo podataka obavezan. Važno je znati da nikada niste u obavezi da pristanete na odavanje bilo koje informacije o sebi ukoliko to ne želite. Ukoliko ne prihvatite davanje neophodnih, odnosno obaveznih podataka, prestaće dalja obrada Vaših podataka, čime će se smatrati da ste odustali od korišćenja ZDC i nećemo dozvoliti učestvovanje u odrđenim akcijama.

Da biste koristili ZDC, dobrovoljno pristajete da ZDC otkrijete svoje lične podatke, za čiju ste tačnost, kompletnost i ažurnost odgovorni sami i ovlašćujete ZDC da Vaše lične podatke dalje, za sve vreme dok upotrebljavate ZDC, obrađuje u različite svrhe. ZDC poštuju privatnost korisnika svog internet portala tako da u nastavku navodimo u koje svrhe koristimo Vaše lične podatke i koja su Vaša prava u odnosu na zaštitu ličnih podataka.

Svrhe u koje ćemo koristiti Vaše lične podatke:

 1. omogućavanje provere Vašeg identiteta radi korišćenja i upotrebe ZDC kao i sigurnosti sadržaja, naše zaštite i zaštite drugih. U svim takvim slučajevima ZDC će zadržati kontrolu nad informacijama i odgovornost za korišćenje ličnih informacija.

 2. Kako bismo mogli, uz Vašu saglasnost,:

  • da Vam pružitmo edukacije u obliku webinara, online kurseva, prezentacija i učiniti dostupnima stručne članke;

  • da omogućimo bodovanje sadržaja i testova u cilju provera kvaliteta predavanja;

  • pružanja aktuelnih sadržaja (o novim edukacijama, intervjuima, člancima, proizvodima i uslugama kao i o pogodnostima vezanim uz njih), edukacije i zanimljivosti iz raznih oblasti;

  • da Vas obaveštavamo o događajima, radionicama, kongresima i sličnom sadržaju iz raznih oblasti i trećih strana kao i pozivanje na učestvovanju u njima

  • pozivati na učestvovanje u istraživanjima tržišta

  • da postavljamo kolačiće i slične tehnologije za praćenje interesovanja i navika korisnika;

 3. Kako bismo mogli da ispunimo naše legitimne poslovne interese, a posebno:

  • analiziranje korišćenja našeg ZDC internet portala radi stalnog poboljšanja sadržaja i merenja učinka;

  • prilagođavanje korišćenja našeg ZDC internet portala, kao i našu komunikaciju, Vašim potrebama i navikama;

  • pružanje korisničke podrške, odgovora na Vaša pitanja ili drugu korespondenciju;

  • kako bismo ispunili zahteve koji proizilaze iz primenjenih propisa, a posebno kako bismo odgovorili na zahteve državnih organa za informacijama.

ZDC može lične podatke dobijene putem Internet portala da razmenjuje sa korisnicima u sledeće svrhe:

 • delenje Vaših ličnih informacija sa ostalim korisnicima radi ostvarivanja dodatnih pogodnosti za sve korisnike a posebno Vaših komentara na online nastavi kao i rezultate online testova;

 • kao odgovor na zahteve državnih organa ili kada ZDC veruje da će njihovo otkrivanje pomoći sprovođenju zakona ili je potrebno kao posledica sudskog naloga, da će osigurati usklađenost sa Uslovima korišćenja našeg Internet portala ili drugim ugovorima; ili zaštititi prava vlasništva ili sigurnost ovog Internet portala, njihovih korisnika ili drugih osoba;

 • radi revizije poslovanja ZDC ili sprovođenja istrage ili davanja odgovora na pritužbe ili sigurnosne pretnje.

Vaši lični podaci biće obrađivani u gore navedene svrhe za sve vreme Vašeg korišćenja Internet portala.

Prihvatanjem ovih Uslova potvrđujete da ste upoznati sa identitetom vršioca skladištenja i čuvanja Vaših ličnih podataka (Interlink business centar), sa svrhom obrade kojoj su podaci namenjeni, da ste informisani o postojanju prava na pristup podacima i prava na ispravku podataka koji se na njega odnose, da se radi o dobrovoljnom davanju podataka i o mogućim posledicama uskraćivanja davanja podataka, nakon čega dajete svoju izričitu saglasnost ZDC da preduzme sve radnje vezane uz obradu Vaših ličnih podataka, kako onih koji su navedeni u ovim Uslovima, tako i drugih koje dobrovoljno dajete, u svrhu obavljanja redovnog poslovanja za koje je registrovan ZDC, sa time da ujedno dajete svoju saglasnost da Vas ZDC putem dostupnih sredstava informisanja, posebno elektronske i redovne pošte, SMS-a, telefona, internet stranica i ostalih kanala komunikacije obaveštava o proizvodima i uslugama ZDC u okviru svoje poslovne delatnosti, kao i svih drugih proizvoda i usluga poslovnih partnera IBC i ZDC.

Potvrđujete i da ste upoznati sa Vašim pravom da se usprotivite obradi ličnih podataka u bilo koje navedene svrhe. U tom slučaju Vaši lični podaci neće biti korišćeni sa tim ciljem. Imate pravo od ZDC da zatražite pristup Vašim ličnim podacima kao i da zatražite brisanje Vaših ličnih podataka ili ograničavanje obrade koja se odnosi na Vas. Takođe, imate pravo na ulaganje prigovora na obradu kao i na prenosivost Vaših podataka.

Ovde obaveštavamo kako se lični podaci korisnika neće prodavati ili koristiti na bilo koji drugi način, osim gore navedenog, niti prenositi bilo kojoj trećoj strani bez Vašeg posebnog odobrenja. Vaše lične informacije čuvaju se na serveru kojem mogu da pristupe samo odabrane osobe i pružaoci usluga. Naša je preporuka da što pre dopunite Vaše lične informacije kad se one promene.

9.4. Kolačići i povezane tehnologije praćenja navika korisnika

Podaci praćenja navika korisnika su informacije koje ne identifikuju određenog korisnika, a odnose se na (URL) internet stranice koju ste posetili pre nego što ste otvorili stranicu našeg Internet portala, URL internet stranice koju ste posetili nakon napuštanja našeg internet portala, vrstu pretraživača koji koristite i Vašu Internet Protokol (IP) adresu. ZDC i/ili naši ovlašćeni pružaoci usluga i oglašivači, mogu automatski prikupljati ove informacije kad posetite naš Internet portal. Vaše podatke u tom smislu ćemo koristiti kako bismo unapredili rad našeg Internet portala i omogućili potpunu i svaku moguću uslugu na najvišem nivou, kako bi odgovorili na Vaša pojedinačna pitanja i stupili sa Vama u kontakt ako ste to zatražili kako bi bolje razumeli Vaše potrebe. Pružanje ovih podataka i informacija ne predstavlja Vašu obvezu.

ZDC upotrebljava kolačiće kako bi o Vama prikupili informacije i sačuvali Vaše odabrana podešavanja na mreži. Kolačići su tekstualne datoteke koje sadrže male količine informacija koje se preuzimaju na Vaš uređaj kada posetite internet stranicu. Kada stranicu ponovno posetite, kolačići se vraćaju pripadajućoj internet stranici: to je korisno jer takvoj internet stranici omogućuje prepoznavanje Vašeg uređaja. ZDC upotrebljava sledeće kategorije kolačića:

Kategorija 1: Strogo neophodni kolačići

Ovi su kolačići nužni kako bi Vam omogućili kretanje po ZDC i korišćenje dostupnih funkcionalnosti. Bez tih kolačića ne mogu daVam se pruže usluge koje ste zatražili (kao što je pamćenje Vaših podataka za prijavu).

Kategorija 2: Analitički kolačići

Ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako ljudi koriste ZDC. Na primer, ZDC upotrebljava ove kolačiće kako bi nam pomogli da razumemo kako korisnici dolaze na Internet portal, pregledavaju ili upotrebljavaju Internet portal, kako bi nam istakli pojedinosti koje možemo poboljšati kao što su navigacija, korisničko iskustvo i marketinške kampanje. Ovi kolačići sve informacije prikupljaju zbirno i stoga su takve informacije anonimne. Upotrebljavaju se samo za poboljšanje načina rada ZDC.

Kategorija 3: Funkcionalni kolačići

Ovi kolačići pamte Vaše navike i izbore (kao što je izbor kursa). Takvi podaci zatim mogu da se upotrebe kako bi se prikladnije Vašim navikama obezbedilo bolje korišćenje ZDC koje je prilagođenije Vašim potrebama i navikama. Informacije koje prikupljaju ovi kolačići mogu biti u anonimnom obliku i ovi kolačići ne mogu pratiti Vašu aktivnost pregledavanja na drugim internet stranicama.

Informacije o brisanju ili kontrolisanju kolačića takođe su dostupne na www.allaboutcookies.org. Imajte na umu da brisanjem kolačića (ili onemogućavanjem budućih kolačića) možda nećete moći da pristupite određenim delovima Internet portala ZDC.

Za analizu poseta na ZDC i unapređenje sadržaja koristimo Google Analytics, a pri tome prikupljene lične podatke automatski obrađujemo i prikazujemo u ukupnom broju. Više informacija o servisu za merenje posećenosti - Google Analytics, možete pronaći na sledećem linku: http://www.google.com/policies/privacy.

Određeni HTML dokumenti ZDC i mogući e-mailovi koje pošaljemo mogu sadržati elektronske slike poznate kao web-pratilice koje nam omogućuju da pratimo koliko je korisnika posetilo takve stranice ili pročitalo naše e-mailove. Web-pratilice prikupljaju samo ograničene podatke koji uključuju broj kolačića, vreme i datum pregleda stranice kao i opis stranice na kojoj se web-pratilica nalazi. Takve pratilice ne nose nikakve lične podatke i upotrebljavaju se samo za praćenje uspešnosti određene kampanje.

ZDC može da sadrži linkove na druge internet stranice nad kojima nemamo nikakvu kontrolu. ZDC nije odgovoran za politike ili prakse zaštite ličnih podataka drugih internet stranica. Neki linkovi na ZDC mogu voditi i na druge internet stranice kojima upravljaju druge kompanije, udrruženja koja deluju prema posebnim politikama zaštite ličnih podataka. Ako tim internet stranicama pristupite putem ZDC, predlažemo da pregledate politike zaštite ličnih podataka na tim stranica kako biste mogli da razumete kako se na njima prikupljaju i obrađuju Vaši lični podaci.

10. Saglasnost na kontakt i prekid korišćenja

U okviru ZDC Internet portala prikupljamo podatke na dobrovoljnoj osnovi i obezbeđujemo da se lični podaci prikupljaju i obrađuju u određene svrhe spomenute u članu 9. u skladu sa načelom smanjenja količine podataka i osiguranja da će lični podaci biti čuvani samo u vremenskom razdoblju potrebnom za postizanje svrhe za koju su prikupljeni.

Kao uslov registracije na ZDC Internet portal, korisnik daje dozvolu za slanje administrativnih e-mail poruka. Ne možete isključiti primanje administrativnih e-mail poruka koje se odnose na korisničku aktivnost na našim Internet portalu i uključuju poruke u vezi sa određenim korisničkim nalozima, zahteve ili pitanja

Registracijom korisnik ujedno daje i saglasnost da može da se kontaktira putem telefona (poziv i SMS), sredstvima elektronske komunikacije kao i da prima materijale i obaveštenja ZDC i trećih strana. Ako ste se tokom prijave na ZDC odlučili za primanje novosti, komercijalnih e-mailova ili drugih obaveštenja od strane ZDC, naših povezanih društava ili trećih strana, ali ste se naknadno predomislili, ukidanje takve opcije možete izvršiti odjavom na svom profilu ili odjavu zatražite slanjem zahteva na e-mail adresu: [email protected].

Ako sumnjate na povredu u postupku obrade Vaših podataka od strane ZDC, imate pravo podneti pritužbu Agenciji za zaštitu ličnih podataka.

11. Uslovi korišćenja

Korisnik ZDC u svakom trenutku ima pravo da prekine korišćenje ZDC bez posebnog obrazloženja, a isto tako, ZDC ima pravo u svakom trenutku, bez prethodnog posebnog obaveštenja da prekine pružanje svih ili samo pojedinih delova ZDC Internet portala, a posebno ako ste povredili bilo koju odredbu ovih Uslova, pozitivnih propisa Republike Srbije ili Evropske Unije i u tom slučaju nemate nikakvo pravo na naknadu štete, pri čemu takođe pristajete da izgubite pristup pojedinim ili svim datotekama i/ili drugim sadržajima koji mogu da bidu sačuvani na Vašem korisničkom nalogu odnosno unutar ZDC Internet portala.

Ništa u ovim Uslovima ne utiče na sva ona prava kojima ste zakonom uvek zaštićeni kao potrošač i koja ugovorno ne možete izmeniti ili ih se odreći.

IBC i ZDC mogu raskinuti poslovni odnos sa bilo kojim svojim korisnikom u bilo kojem trenutku. ZDC zadržava pravo da trenutno ukine bilo koje lozinke ili korisničke naloge korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja korisnika koje nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja.

12. Završne odredbe

Nazivi poglavlja korišćeni u ovim Uslovima korišćenja služe samo radi lakše orijentacije i objašnjenja. Ukoliko nadležni sud pronađe da je bilo koja stavka ovih Uslova ništavna, takva ništavost neće uticati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uslova, i preostali delovi ovih Uslova će ostati na snazi. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih Uslova korišćenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovde navedenih prava.

U slučaju pitanja u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka, možete da kontaktirate našeg službenika za zaštitu podataka na e-mail: [email protected].

U slučaju da želite da zatražite brisanje ili izmenu Vaših podataka molimo Vas obratite se na e-mail: [email protected].

Za sve zahteve i sporove koji bi mogli da proizađu iz korišćenja ZDC, nadležan je sud u Beogradu.

Ovi uslovi korišćenja su poslednji put ažurirani 12.8.2018.